ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az INTELLIGEO Kft. (székhely: 7632 Pécs, Lőtér utca 7; képv.: Faludi Zoltán ügyvezető) mint INTELLIGEO Kft által működtetett, üzemeltetett intellidomus.hu domain alatt működő weboldalon elérhető Hirdetési szolgáltatás használatára, igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

I. Értelmező rendelkezések

 1. Hirdetés: a 2008. évi XLVIII. törvény szerinti (gazdasági) reklám és bármely tájékoztatás, az INTELLIGEO Kft. által működtetett weboldal felületein elhelyezett bármely anyag vagy apróhirdetés.
 2. Felhasználó: az a személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi az INTELLIGEO Kft. által üzemeltetett weboldat, az INTELLIGEO Kft. által nyújtott Szolgáltatásokat.
 3. Hirdető: olyan Felhasználó, aki elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a INTELLIGEO Kft-vel és akinek kérésére az INTELLIGEO Kft. Hirdetést tesz közzé, aki Hirdetést rendel meg a INTELLIGEO Kft-től A Hirdetőkre vonatkozó feltételeket részletesen a jelen ÁSZF tartalmazza.
 4. Weboldal: az INTELLIGEO Kft. által használt https://www.intellidomus.hu tartománynév alatt elérhető internetes oldal.
 5. Weboldal: az INTELLIGEO Kft. által használt https://www.intellidomus.hu tartománynév alatt elérhető internetes oldal.
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 9. Adattovábbítás: az adatmeghatározott harmadik személynek történő hozzáférhetővé tétele
 10. Adattovábbítás: az adatmeghatározott harmadik személynek történő hozzáférhetővé tétele
 11. Saját Hirdetés: A Weboldalon elhelyezett olyan Hirdetés, amelyet az INTELLIGEO Kft. saját maga töltött fel az általa (vagy a vele üzleti kapcsolatban álló személy által) ingatlanközvetítésre kötött megbízási szerződés, vagy egyéb szerződés alapján.
 12. Hirdető Hirdetése: A Weboldalon elhelyezett olyan Hirdetés, amelyet Hirdető saját maga töltött fel a Weboldalra.
 13. Szolgáltatási díj: A Hirdető által a Hirdetésfeladás ellenértékeként azaz a Hirdetési Szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként INTELLIGEO Kft felé fizetendő díj.

II. Az ÁSZF hatálya és célja, szerződés létrejötte

 1. A jelen ÁSZF az INTELLIGEO Kft. által nyújtott Hirdetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit, szabályait tartalmazza
 2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a INTELLIGEO Kft-re és az összes Hirdetőre
 3. A jelen ÁSZF időbeli hatálya a kihirdetés napján kezdődik. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is. A jelen ÁSZF hatályát veszti a visszavonásával, vagy ha az INTELLIGEO Kft. Azt módosítja
 4. A Hirdető a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére kizárólag akkor jogosult, ha elfogadja a jelen ÁSZF-et, ennek hiányában a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. A Hirdetés feladás során a Felhasználó külön is köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról
 5. A Hirdetési szolgáltatást újonnan igénybe vevő Hirdetők részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Hirdetési Szolgáltatás igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, Hirdetésfeladás, szerződéskötés/megrendelés, illetve a felületen történő üzenetküldés során történő elfogadással. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést INTELLIGEO Kftval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 6. Az INTELLIGEO Kft. jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, módosítás esetén köteles azt a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal a Weboldalon közzétenni, amely közzététel alapján az minden Hirdető részére közöltnek tekintendő. A közzététel során INTELLIGEO Kft köteles megjelölni a hatályba lépés időpontját is. Amennyiben a Hirdető az INTELLIGEO Kft. Szolgáltatásait továbbra is használja, az egyben azt is jelenti, hogy a módosított ÁSZF-et elfogadta, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 7. Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelen lenne, úgy az az ÁSZF többi pontjának érvényességét nem érinti
 8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai alkalmazandóak
 9. A jelen ÁSZF az INTELLIGEO Kft. által nyújtott Hirdetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit, szabályait tartalmazza
 10. A Hirdető az INTELLIGEO Kft.-fel, a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére jogosító szerződést a Weboldalon elérhető elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Hirdető a regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte és a Hirdetése jóváhagyásra kerül az INTELLIGEO Kft. által.
 11. Az előző pont szerint létrejött szerződés nyelve a magyar.

III. Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések

 1. Az INTELLIGEO Kft. weboldalán kizárólag olyan természetes, vagy jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Hirdető hirdethet, helyezhet el Hirdetést, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját tulajdonában lévő ingatlant hirdeti, ideértve valamennyi tulajdonostársat is.
 2. Az előző pontban foglaltakon túlmenően Hirdetést tehet közzé olyan személy is, aki eseti jelleggel, a tulajdonos akadályoztatása miatt szívességből, ellenérték nélkül, a tulajdonostól származó írásbeli meghatalmazás alapján rendeli meg a Hirdetést a tulajdonost képviselve.
 3. Hirdetést nem tehet közzé olyan személy, aki harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy tulajdonát képező ingatlant kívánja hirdetni, ingatlan közvetítési célzattal, megbízási díj ellenében.

IV. Hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések, díj

 1. A Hirdetésben a Hirdető kizárólag a saját, vagy magánszemély Hirdetőnek minősülő személy nevében és helyett eljáró személy tulajdonában álló (ideértve a III. Pontban felsorolt személyeket), Magyarország területén lévő lakóingatlant hirdethet eladásra vagy kiadásra, ideértve a lakást, a házat és az építési telket is. Amennyiben az adott személy harmadik személy nevében jár el, azt kizárólag szívességi alapon, ingatlanközvetítői célzat nélkül, mindenfajta ellenérték megtérítésétől mentesen teheti. Egy Hirdetés kizárólag egy ingatlant tartalmazhat nem ideértve, ha több ingatlan egy Hirdetésben történő megjelenítése azért szükséges, mivel az Eladók ezeket kizárólag oszthatatlan szolgáltatásként kívánják értékesíteni. Amennyiben a Hirdető több ingatlanát kívánja meghirdetni, több külön Hirdetést köteles feladni. Ez alól abban az esetben lehet kivételt tenni, ha az egymás mellett elhelyezkedő ingatlanok ingatlan-nyilvántartásilag külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva, valójában azonban egybenyitottak. Ebben az esetben a Hirdetésnek egységesen a megjelölt ingatlanokra együttesen kell vonatkoznia.
 2. A Hirdetésben a Hirdető kizárólag a saját, vagy magánszemély Hirdetőnek minősülő személy nevében és helyett eljáró személy tulajdonában álló (ideértve a III. Pontban felsorolt személyeket), Magyarország területén lévő lakóingatlant hirdethet eladásra vagy kiadásra, ideértve a lakást, a házat és az építési telket is. Amennyiben az adott személy harmadik személy nevében jár el, azt kizárólag szívességi alapon, ingatlanközvetítői célzat nélkül, mindenfajta ellenérték megtérítésétől mentesen teheti. Egy Hirdetés kizárólag egy ingatlant tartalmazhat nem ideértve, ha több ingatlan egy Hirdetésben történő megjelenítése azért szükséges, mivel az Eladók ezeket kizárólag oszthatatlan szolgáltatásként kívánják értékesíteni. Amennyiben a Hirdető több ingatlanát kívánja meghirdetni, több külön Hirdetést köteles feladni. Ez alól abban az esetben lehet kivételt tenni, ha az egymás mellett elhelyezkedő ingatlanok ingatlan-nyilvántartásilag külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva, valójában azonban egybenyitottak. Ebben az esetben a Hirdetésnek egységesen a megjelölt ingatlanokra együttesen kell vonatkoznia.
 3. A Hirdető által feltöltött Hirdetés, annak jóváhagyásával válik aktívvá, és ezáltal elérhetővé az INTELLIGEO Kft. weboldalán.
 4. A Hirdető az általa feltöltött Hirdetést bármikor jogosult törölni, azonban ez a törlés végleges hatályú, és INTELLIGEO Kft a megfizetett díj visszatérítésére nem köteles. A Hirdetés szüneteltetésére (ideiglenes jellegű levételére) van lehetőség, de az nem érinti az INTELLIGEO Kft. Weboldalon történő 30 napos elérhetőség idejét.
 5. A Hirdető a Hirdetés feladásával megrendelt szolgáltatást – szolgáltatási díj ellenében – veheti igénybe.
 6. Az INTELLIGEO Kft. a Hirdető által megfizetett Szolgáltatási díj összegéről a vonatkozó jogszabályok szerinti számlát állít ki a Hirdető nevére, amelyet e-mail üzenetben küld meg a Hirdető által megadott e-mail címre.
 7. Hirdető tudomásul veszi, hogy INTELLIGEO Kft jogosult (indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül) a Hirdetést vagy annak elemeit, valamint a INTELLIGEO Kft-ről, illetve annak termékeiről, szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) marketing és PR célokra felhasználni korlátozás és hivatkozás nélkül.

V. A Hirdetések tartalmi és formai követelményei

 1. Egy Hirdetéshez a szöveges leíráson túl legfeljebb 10 darab fényképfelvétel tölthető fel.
 2. Tilos következő tartalmak feltöltése:
  • nem a hirdetett ingatlant ábrázoló kepek
  • nem a hirdetett ingatlant ábrázoló kepek
  • vízjelet tartalmazó kep, akkor is, ha az elhomályosított vagy kitakart vízjelet tartalmaz
  • figyelemfelkeltes celjából manipulált kep
  • fotómontázs
  • valamely weboldalra mutató link vagy címet tartalmazó kép vagy tartalom
  • az INTELLIGEO Kft. weboldalának céljától eltérő célra irányul
  • személyiségi jogokat vagy egyébként jogszabályt sért
  • megbotránkozást keltő fénykép
  • rossz minőségű fénykép
 3. Az ÁSZF szabályainak meg nem felelő képeket az INTELLIGEO Kft. figyelmeztetés nélkül törölheti.
 4. Az INTELLIGEO Kft. a Hirdetők által megrendelt Szolgáltatások esetén fenntartja a Hirdetések, és egyéb, az INTELLIGEO Kft. Weboldalán elhelyezett tartalmak azonnali törlésének jogát a jelen ÁSZF megsértése esetére.
 5. Tilosnak minősül a Hirdetés, és az INTELLIGEO Kft. előzetes értesítés nélkül jogosult törölni a Hirdetést különösen, ha
  • a Hirdetés nem lakóingatlanra (vagy építési telekre) vonatkozik
  • a Hirdetés szövegéből vagy a hozzá csatolt kép alapján alappal lehet következtetni arra, hogy a Hirdető nem a jelen ÁSZF-ben engedélyezett személyi kör, így különösen az ingatlanközvetítő által feltöltött Hirdetések
  • a saját tulajdonú ingatlan-Hirdetéstől eltérő célra irányul vagy arra alkalmas
  • ellentétes a netikett általános szabályaival vagy egyébként a jóerkölcsbe ütközik
  • a feltöltött fényképek a jelen ÁSZF szabályaiba ütköznek
  • az a Hirdetési szolgáltatástól eltérő marketing tevékenységre irányul
  • sérti másnak szellemi tulajdonhoz fűződő jogát
  • Hirdetés azt a látszatot kelti, hogy a Hirdetést, illetve az abban megjelenített szolgáltatást az INTELLIGEO Kft. nyújtja vagy támogatja
  • sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, vagy egyébként jogszabályba ütközik
  • sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, vagy egyébként jogszabályba ütközik
  • valóságnak nem megfelelő tartalmú Hirdetés (ideértve azt az esetet is, ha a Hirdető szándékosan, figyelemfelkeltési, jobb eladhatósági céllal hirdeti meg az ingatlant, pl. olcsó vételáron, vagy az ingatlan állapotának hamis feltüntetésével)
  • alapos gyanú merül fel, hogy a Hirdető bűncselekmény (pl. csalás) elkövetése eszközeként ad fel Hirdetést (erre utalhat különösen az ingatlan körülményei alapján irreálisan alacsony vételár, irányár)
  • amennyiben az adott ingatlan az INTELLIGEO Kft. Saját Hirdetéseként már megjelenítésre került
 6. A Hirdetés törléséről a Hirdetőt az INTELLIGEO Kft. nem köteles előzetesen értesíteni, azonban annak indokáról köteles tájékoztatást adni. Az INTELLIGEO Kft. jogosult a törlés helyett az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben a Hirdetést – szabad mérlegelése alapján – módosítani.
 7. A Hirdetés törléséről a Hirdetőt az INTELLIGEO Kft. nem köteles előzetesen értesíteni, azonban annak indokáról köteles tájékoztatást adni. Az INTELLIGEO Kft. jogosult a törlés helyett az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben a Hirdetést – szabad mérlegelése alapján – módosítani.
 8. Az INTELLIGEO Kft. a Hirdetés szövegének, az abban szereplő információk és a képeinek valóságát nem ellenőrzi, ezekért a Hirdető felel
 9. Az INTELLIGEO Kft. bármikor jogosult a Hirdetések paraméterkészletének egységes változtatására, és ezek érvényesítésére az adatbázisban.
 10. A Hirdető által feladott Hirdetést az INTELLIGEO Kft. ellenőrzi, hogy az megfelel-e a tartalmi és formai követelményeknek, illetőleg nem ütközik-e a jelen ÁSZF-ben rögzített tiltásokba. Az INTELLIGEO Kft. Az ellenőrzési jogkörében eljárva jogosult a Hirdetés helyesírási és stilisztikai hibáit kijavítani.
 11. Abban az esetben, ha a Hirdetés valamennyi feltételnek megfelel és nem ütközik tiltó rendelkezésbe sem, továbbá a jelen ÁSZF X. pontjában rögzített Szolgáltatási díj is jóváírásra került az INTELLIGEO Kft. ott jelzett bankszámlaszámán (konjunktív feltételek), a bankszámlán történő jóváírástól számított 3 munkanapon belül a Hirdetés jóváhagyásra kerül és megjelenik a Weboldalon. A közzétételről a Hirdető is értesítésre kerül az általa bejelentett email címen.

VI. Egyéb tiltások

 1. Tilos
  • az ingatlanhirdetési adatbázis egészét vagy egy részét bármilyen módon letölteni, tárolni és felhasználni. Az INTELLIGEO Kft. ezen visszaélések megakadályozása végett jogosult polgári vagy büntetőeljárás kezdeményezésére.
  • a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése
  • a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése
  • a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése
  • a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok valamely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése
 2. A Hirdető és a Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni az INTELLIGEO Kft. jó hírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől, valamint a sértő, bántó, agresszív stílustól és az ilyen megnyilvánulásoktól. Ennek megsértése esetén az INTELLIGEO Kft. jogosult az érintett személytől a szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetőleg a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Hirdetéseit törölni.

VII. Kijavítása, módosítás

 1. A már feladott Hirdetés esetén az ingatlan címét leszámítva az adatok módosíthatóak. A már feladott Hirdetés nem módosítható úgy, hogy ezáltal a Hirdetés már egy másik ingatlant (is) hirdessen.
 2. Amennyiben a Hirdető észleli, hogy a Hirdetést valamilyen okból hibásan adta fel (pl. elírást vétett az ingatlan címében) és a hiba általa nem javítható, úgy a info@intellidomus.hu címre küldött e-mail alapján az elírást az INTELLIGEO Kft. javítja ki az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül.
 3. Az INTELLIGEO Kft. a működés során esetlegesen felmerülő hibákra vonatkozó kijavítási kötelezettségének a következők alapján tesz eleget. A Hirdető köteles a hibát keletkezésekor vagy annak észlelésekor haladéktalanul jelezni az INTELLIGEO Kft. felé az info@intellidomus.hu email címen. Az INTELLIGEO Kft. köteles a hiba kijavítását az értesítés vételét követő 3 munkanapon belül megkezdeni. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésre állás ebben az esetben is irányadó.

VIII. Jogok, kötelezettségek, egyes felelősségi kérdések

 1. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni.
 2. A Hirdető felel az általa megadott bárminemű adatok esetleges pontatlanságából, vagy elírásából eredő mindennemű kárért.
 3. Az internet hozzáférés és a szükséges informatikai követelmények biztosítása Hirdető kötelezettsége.
 4. Az INTELLIGEO Kft. nem ellenőrzi a Hirdetésekben szereplő adatok és információk valóságtartalmát, nem folytat le szemlét, nem kér le tulajdoni lapot. Erre tekintettel, az INTELLIGEO Kft. nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok vonatkozásában az adatok helyességért, valóságáért és a piaci értéknek való megfelelőségről. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni az INTELLIGEO Kft.-t a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől. A Hirdetés tartalmáért, megjelenítéséért, az abban szereplő információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. Az INTELLIGEO Kft. kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az INTELLIGEO Kft. Weboldalán,- a Hirdetési szolgáltatással összefüggésben - elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott és a következményi károkat is.
 5. Hirdető és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés alapján a Hirdető és az érdeklődő által esetlegesen megkötött szerződések semmilyen formában nem kötelezik az INTELLIGEO Kft.-t, azokért INTELLIGEO Kft nem felelős. Így például nem vonható felelősségre az INTELLIGEO Kft. Azért, mert az ingatlan a meghirdetetthez képest rosszabb állapotú volt.
 6. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását az INTELLIGEO Kft. határozza meg. Szintén az INTELLIGEO Kft. határozza meg a Saját Hirdetések és az egyéb Hirdetések elhelyezését és a megjelenítésében való különbségtétel gyakorlati formáját is. Egyéb Hirdetés vagy más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat az INTELLIGEO Kft. ellen.
 7. Az INTELLIGEO Kft. fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, a Weboldalon elhelyezett Hirdetések elrendezését szabad belátása szerint bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
 8. Az INTELLIGEO Kft. fenntartja magának a Weboldal, annak valamely részlete és a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásához, módosításához, illetve terjesztéséhez való jogot.
 9. Az INTELLIGEO Kft. fenntartja magának a Weboldal, annak valamely részlete és a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásához, módosításához, illetve terjesztéséhez való jogot.
 10. Hirdető a Hirdetés feladásával kijelenti, hogy
  • a Hirdetés feladása, illetve az azzal célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek jogát vagy jogos érdekét
  • vele szerződéses kapcsolatban álló személyek és ingatlanok adatainak a saját internetes oldalról történő letöltéséhez és az INTELLIGEO Kft. által készített Weboldalon történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy hozzájárulása vagy engedélye
  • a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba
  • jogosult az ingatlan felett rendelkezi, e tekintetben nem esik korlátozás alá (pl. jogi személy esetén nem rendelték el a felszámolását, kényszertörlését)
  • megfelel a jelen ÁSZF-ben foglalt Hirdetőkre vonatkozó követelménynek, miszerint a IV./1 pontban meghatározott Ingatlanát hirdeti.
 11. Abban az esetben, ha a INTELLIGEO Kft-nek alapos kétsége merül fel a feltüntetett adatok valóságtartalmát illetően, vagy a Hirdetés ÁSZF-fel való összeegyeztethetősége kapcsán, az INTELLIGEO Kft. jogosult a Hirdetés tárgyát képező ingatlan tulajdonosi hátterét és a Hirdetés szabályszerűségét, illetve valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat és / vagy nyilatkozatot köteles megadni. Amennyiben Hirdető a felhívásnak a megszabott határidőben nem tesz eleget, az INTELLIGEO Kft. jogosult a Hirdetés törlésére. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Hirdető az előző pontban foglaltakat megszegte, az INTELLIGEO Kft. jogosult a Hirdetővel kötött szerződését azonnali hatállyal felmondani és valamennyi Hirdetését törölni.
 12. Hirdető kötelezi magát, hogy helytáll minden olyan igényért (pl. bírság), amely az INTELLIGEO Kft-t a Hirdető szerződésszegése folytán terheli.

IX. Egyéb felelősségi szabályok

 1. Az INTELLIGEO Kft. a weboldal működésére 95 %-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy az INTELLIGEO Kft. biztosítja, hogy a Weblapon a címlap megjeleníthető legyen. Az INTELLIGEO Kft. tehát nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés mindig akadálymentes lesz. A rendelkezésre állás feletti leállásért az INTELLIGEO Kft. nem tartozik felelősséggel. Az INTELLIGEO Kft-nek fel nem róható, illetve más üzemzavarokért (pl. áramszünet, vis maior), hozzáférési hibákért az INTELLIGEO Kft-t nem terheli felelősség.
 2. Felek kizárják az INTELLIGEO Kft. felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért.
 3. Az INTELLIGEO Kft. kizárja felelősségét és ezáltal nem felel a rendszer használatából adódó károkért, valamint a más személy által okozott jogsértésért (ideértve a Hirdető által a Hirdetés feladásával elkövetett szellemi jogsértést is).
 4. Vis maior esetén (ideértve a távközlési üzemzavar esetét is) az adott fél nem felel a késedelemért vagy hibáért, azonban vis maior esetén az adott fél köteles a vis maior tényéről értesíteni a másik felet. A mentesülés további feltétele, hogy az adott fél a vis maior következtében kerüljön olyan helyzetbe, hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni.
 5. Az INTELLIGEO Kft. a Szolgáltatás nyújtása során jogosult ún. cookie-k (sütik) elhelyezésére.
 6. A jelen ÁSZF megsértése miatt a Hirdetővel kötött szerződés megszűnése vagy az INTELLIGEO Kft. általi megszüntetése nem eredményezi a Hirdető mentesülését az általa a INTELLIGEO Kft-nek vagy más személynek okozott károkért.
 7. Az INTELLIGEO Kft. nem felel a harmadik személyek által közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személy töltött fel az INTELLIGEO Kft. rendszerébe vagy a Weboldalra. Az INTELLIGEO Kft. kizárja a felelősségét az olyan weboldalak tekintetében, amelyekre az INTELLIGEO Kft. weboldala vagy az ott elhelyezett valamely tartalom (pl. Hirdetés) hivatkozik.
 8. Az INTELLIGEO Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 9. Az INTELLIGEO Kft az általa kezelt Hirdetések személyes adatait az ÁSZF adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli, amely a weboldalunkon megtalálható.
 10. Az INTELLIGEO Kft nem vállal felelősséget a Hirdető adatkezelési gyakorlatáért. Hirdető feladata a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési gyakorlat folytatása a Hirdetések átvétele után.

X. Fizetés

 1. A Hirdető a Hirdetése feladásakor 3.500,- Ft, azaz háromezerötszáz forint Szolgáltatási díjat minden esetben előzetesen, a Hirdetés feladása előtt köteles megfizetni. A Szolgáltatási díj tartalmazza a Hirdetés Weboldalon való megjelenését 90 napig.
 2. A Hirdető banki átutalással fizeti meg a Szolgáltatási díjat az INTELLIGEO Kft. OTP Banknál vezetett 11731025-20000844-00000000 számú bankszámlájára.

XI. Szerződés megszűnése

 1. A szerződés automatikusan megszűnik felek között a Hirdetés Weblapon történő megjelenésétől számított 90 napot követő napon.
 2. Az INTELLIGEO Kft. szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az INTELLIGEO Kft. jogosult azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni a Hirdető regisztrációjának és valamennyi Hirdetésének egyidejű törlése mellett abban az esetben, ha a Hirdető valamely Hirdetése a jelen ÁSZF-be ütközik és az egyébként a Hirdetés törlésére ad okot. Ebben az esetben az INTELLIGEO Kft-t nem terheli semmilyen szavatossági vagy kártérítési igény. Az INTELLIGEO Kft. ennek keretein belül a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni.
 3. A szerződés megszűnése vagy a Hirdetés törlése nem mentesíti a Hirdetőt a Szolgáltatási díj megfizetése alól, illetve a már megfizetett díjat a Hirdető nem jogosult visszakövetelni, azt számára az INTELLIGEO Kft. sem köteles visszatéríteni.
 4. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Hirdetőt megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak szerinti elállási és/vagy felmondási jog. Az INTELLIGEO Kft. által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Hirdető a Hirdetés feladásával a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 13. § és 19. § alapján kifejezetten kéri az INTELLIGEO Kft-t és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg. Erre tekintettel a teljesítés megkezdését követően a Hirdetőt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a kormányrendeletben foglaltak szerint.
 5. Az előző pontban foglalt felmondás esetén a Hirdető köteles a felmondás INTELLIGEO Kft-vel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az INTELLIGEO Kft. számára megfizetni.
 6. Az INTELLIGEO Kft. jogosult megtagadni a szerződéskötést és Hirdetés feladását abban az esetben, ha a Felek közötti korábbi szerződés a Hirdető ÁSZF-ellenes tevékenysége miatt az INTELLIGEO Kft. felmondása vagy elállása folytán szűnt meg.

XII. Értesítések

 1. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül az egymásnak e-mail útján (az INTELLIGEO Kft. részéről a info@intellidomus címre/címről, a Hirdető részéről pedig az általa bejelentett e-mail címre/címről) küldött értesítés, illetve az INTELLIGEO Kft. Weboldalán az erre kialakított és kijelölt felületeken közölt értesítés, üzenet.
 2. Az INTELLIGEO Kft. adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. Az INTELLIGEO Kft. e-mailben küldött joghatályos közlésnek kizárólag az olyan közlést fogadja el, amely a Hirdetőnek az INTELLIGEO Kft-hez bejelentett e-mail címéről érkezik.

XIII. Szellemi alkotások

 1. Az INTELLIGEO Kft-t kizárólagos tulajdonjog, használati jog és szerzői jog illeti meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra (pl. szoftverek, reklámfelületek). A Szolgáltatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy az INTELLIGEO Kft. bármilyen jogot engedélyezne.
 2. A Hirdető által a Hirdetéshez feltöltött tartalom tekintetében az INTELLIGEO Kft-t teljes felhasználási jog illeti meg a személyes adatok kivételével, statisztikai célokra.
 3. Tilos a Weboldal forráskódjának bármilyen visszafejtése, felhasználása.

XIV. Egyéb rendelkezések

 1. Az INTELLIGEO Kft. jogosult a teljesítéshez közreműködő(k) igénybevételére
 2. Az INTELLIGEO Kft. és a Hirdető esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Az INTELLIGEO Kft. és a Hirdető közötti valamely szerződésből eredő jogvita eldöntésére a Felek kikötik a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 3. Hirdető a Hirdetés feladásával kifejezetten hozzájárul, hogy az INTELLIGEO Kft. saját maga, vagy a vele üzleti kapcsolatban álló személy a megadott e-mail címére információs és reklámcélú leveleket küldjön, továbbá a megadott személyes adatokat reklám és piackutatási célból kezelje és feldolgozza.

Pécs, 2020.02.01.

Faludi Zoltán
ügyvezető